REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SEXSHOP OPOLE

 

I

Słownik

 
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.1. Konsumencie rozumie się przez to Kupującego, który jest osobą fizyczną i nabywa towar oferowany przez Sprzedającego w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą i zawodową,
1.2. Kupującym rozumie się przez to zarówno Konsumenta jak i podmiot nabywający towar w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową,
1.3. Sprzedawcy rozumie się przez to właściciela sklepu internetowego Sexshopopole, z którym zawierane są transakcje sprzedaży Dane Sprzedawcy znajdują się w części II regulaminu pkt. 1 i 2.
1.4. Wartości zamówienia rozumie się przez to sumę cen sprzedaży towarów nabywanych w ramach jednego zamówienia oraz opłaty za dostarczenie towarów.


II

Postanowienia ogólne.


1. Sprzedawcą jest Centrum Handlowo Wysyłkowe, który jest zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Opole pod nr 30863, NIP: 7541057357, REGON: 532217621
2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
2.1. adres: 45-075 Opole Pl.Teatralny 1/2,
2.2. telefon: tel.77 455 68 31
2.3. e-mail: [email protected]


III

Postanowienia szczególne dotyczące umowy sprzedaży.

1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi przez złożenie przez Kupującego zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy drogą wyboru oferowanego tam towaru, wypełnienie formularza dostawy oraz potwierdzenia drogą mailową przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Zamówienie można złożyć zarówno bez rejestracji na stronie Sprzedawcy jak i z rejestracją.
3. Kupujący niezarejestrowany składając zamówienie podaje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia tj: imię i nazwisko, adres dostawy towaru, e-mail ewentualnie telefon,
4. Kupujący rejestrując się na stronie internetowej Sprzedawcy podaje dane określone w pkt. 3 oraz ustanawia login i hasło dostępu do konta. Aktywacja konta Kupującego następuje po uruchomieniu przez Kupującego w przeglądarce internetowej linku potwierdzającego, który otrzymuje na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Po aktywacji konta zamówienia są składane po zalogowaniu na konto Kupującego przy użyciu określonego przez niego loginu i hasła.
5. Cena towaru oferowanego na stronie internetowej zawiera podatek VAT.
6. Cena towaru oferowanego na stronie internetowej nie zawiera opłaty za dostarczenie towaru, która zostanie doliczona do wartości zamówienia.
7. Towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera InPost w opakowaniach gwarantujących dyskrecję , zaś opłata z tego tytułu wynosi:
7.1. 19 zł za przesyłkę krajową , przesyłka za pobraniem 29 zł
7.2. 99 zł za przesyłkę na terenie Unii Europejskiej - 99 zł (paczka do 31kg).
8. Wartość zamówienia Kupujący może uiścić w następujący sposób i w następujących terminach:
8.1. w chwili składania zamówienia za pośrednictwem systemu płatności TPAY przez kliknięcie na link znajdujący się w
formularzu zamówienia,
8.2.w przypadku zamówienia "za pobraniem" płatność uiszczana jest przy odbiorze przesyłki u kuriera
9. Sprzedawca wyśle towar(y) objęte potwierdzonym przez niego zamówieniem w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpływu wartości zamówienia.
10.Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad,
11.Do przesyłki załączany jest dowód sprzedaży, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT.


IV

Polityka prywatności.


1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż:
1.1. Sprzedawca, którego dane znajdują się w części II pkt. 1 i 2 niniejszego regulaminu jest administratorem danych osobowych, o których mowa w części III Regulaminu pkt. 3 i 4,. przekazanych w związku ze składaniem zamówienia lub rejestracją na stronie internetowej,
1.2. celem zbierania danych osobowych jest wyłącznie wykonanie zobowiązań z umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym oraz promocja i reklama towarów oferowanych przez Sprzedawcę
1.3. udostępnione dane nie będą przekazane innym podmiotom.
1.4. ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania,
1.5. podanie danych osobowych jest dobrowolne
1.6. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
2. Sprzedawca zobowiązuje się stosować niezbędne środki techniczne w
celu zabezpieczenia udostępnionych danych przed dostępem osób
nieuprawnionych

 

V

REKLAMACJE I ZWROTY

 

1 . Odstąpienie od umowy.

 

1.1. Poza wyjątkiem określonym w pkt. 1.2 Konsument w terminie 14-stu dni od daty dostarczenia towaru może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.
1.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do towarów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych takich jak: wibratory, masażery, stymulatory, kulki, jajka wibrujące, akcesoria analne, pompki, ekstendery, wzierniki, lalki, masturbatory, sztuczne pochwy, pierścienie, nakładki, bielizna osobista, protezy, dilda, kneble, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
1.3. Konsument odstępujący od umowy składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed terminem określonym w pkt. 1.1.
1.4. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14-stu dni, od dnia, w którym odstąpił do umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres: 45-706 Opole Pl.Piłsudskiego 11
1.5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
1.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
1.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca może jednak się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
1.8. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

2 . Gwarancja

 

2.1. Na sprzedany towar Sprzedawca udziela gwarancji co do jakości sprzedanego towaru.
2.2. Gwarantem jest Sprzedawca, którego dane znajdują się w części II pkt. 1 i 2 niniejszego regulaminu.
2.3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających, z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2.4. Termin gwarancji wynosi wynosi 24 m-ce od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
2.5. Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawnią się wady fizyczne towaru Kupujący wypełni formularz reklamacyjny, a następnie odeśle
towar wraz z formularzem oraz dowodem zakupu.
2.6. Reklamacja z powodu jakości towaru będzie rozpoznana przez Sprzedawcę w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz z towarem oraz dowodem zakupu,
2.7. W razie potwierdzenia zasadności reklamacji Sprzedawca w terminie 10 dni od upływu terminu określonego w ppkt 2.6
a) stosownie do swojego wyboru dokona wymiany towaru na nowy wolny od wad albo towar naprawi
b) dostarczy na swój koszt wymieniony albo naprawiony towar Kupującemu,
c) zwróci Kupującemu koszt dostarczenia wadliwego towaru w wysokości kosztu najtańszego sposobu przesyłki dla towaru przewidzianego przy składaniu zamówienia
3. Sprzedawca rozpoznaje wszelkie inne reklamacje niż reklamacje gwarancyjne w terminie 14-stu dni od dnia ich otrzymania w formie
pisemnej na podany w części II pkt. 2 ppkt 2.1 Regulaminu adres Sprzedawcy.

                                                                                                      VI

                                                                                    Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
2. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Product added to compare.